Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

I 2020 afholdes generalforsamlingen den 16. februar kl 10 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan kontaktes på post@btk.dk 

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk: Følgende vedtægtsændringer foreslås:

BTK's bank AL-Bank har anmodet om følgende ændringer i § 8:

  • § 8.1 ændres fra: Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der binder foreningen, kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 
    til: Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved økonomiske dispositioner, der binder foreningen, kræves underskrift af såvel formanden som kassereren.
  • Yderligere foreslås ”eller løsøre” slettet i § 8.2.

Herudover foreslår bestyrelsen følgende ændringer, da det ikke er sikkert, at klubbladet Smash fortsætter på samme måde som hidtil:

  • § 5.1 ændres fra ”Den ordinære generalforsamling og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel i klubbladet og ved opslag på Tapeten” til ”Den ordinære generalforsamling og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel på hjemmesiden og ved opslag på Tapeten”.
  • I § 6.1 udgår bladudvalget.
  • § 6.3 e ”1 eller flere medlemmer af bladudvalget” udgår.
  • § 6.3 f bliver derfor til e
  • § 6.3 g ændres fra ”øvrige udvalg vælges på generalforsamlingen” til ”øvrige udvalg kan nedsættes af bestyrelsen”.

Udover ovenstående forslag til vedtægtsændringer, er der ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.  

Klik nedenfor på 2020 for at se indkaldelse, regnskab mv.

Vedtægter for Ballerup Tennisklub