Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

I 2020 afholdes generalforsamlingen den 16. februar kl 10 i klubhuset.

Generalforsamlingen starter kl 10 med morgenkaffe og morgenbrød. Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan kontaktes på post@btk.dk 

Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog være indsendt inden den 1. januar i samme år og være offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk: Følgende vedtægtsændringer foreslås:

BTK's bank AL-Bank har anmodet om følgende ændringer i § 8:

  • § 8.1 ændres fra: Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der binder foreningen, kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 
    til: Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved økonomiske dispositioner, der binder foreningen, kræves underskrift af såvel formanden som kassereren.
  • Yderligere foreslås ”eller løsøre” slettet i § 8.2.

Herudover foreslår bestyrelsen følgende ændringer, da det ikke er sikkert, at klubbladet Smash fortsætter på samme måde som hidtil:

  • § 5.1 ændres fra ”Den ordinære generalforsamling og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel i klubbladet og ved opslag på Tapeten” til ”Den ordinære generalforsamling og dagsorden bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel på hjemmesiden og ved opslag på Tapeten”.
  • I § 6.1 udgår bladudvalget.
  • § 6.3 e ”1 eller flere medlemmer af bladudvalget” udgår.
  • § 6.3 f bliver derfor til e
  • § 6.3 g ændres fra ”øvrige udvalg vælges på generalforsamlingen” til ”øvrige udvalg kan nedsættes af bestyrelsen”.

  

Klik nedenfor på 2020 for at se indkaldelse, regnskab mv.

Vedtægter for Ballerup Tennisklub